چرخش مچ پا چه علتی دارد؟ (راه های تشخیص + درمان این عارضه)

وزن بدن افراد سالم بر روی پاها به صورت مناسب پخش می شود تا تعادل در ایستادن و راه رفتن ایجاد شود. هنگام راه رفتن، چنانچه توزیع وزن بدن، بیشتر به سمت داخل یا خارج باشد، سبب چرخش مچ پا به همان سمت خواهد شد. این چرخش برای حرکت و راه رفتن صحیح، مهم و … ادامه خواندن چرخش مچ پا چه علتی دارد؟ (راه های تشخیص + درمان این عارضه)