پروتز بالای زانو [۰ تا ۱۰۰ ساخت پای مصنوعی”قطع عضو بالای زانو”]

پروتز بالای زانو (AK) یا ترانسفورمورال (TF) برای شخصی که قطع عضو AK یا TF یا قطع عضو بالای زانو دارد به صورت سفارشی ساخته می شود. پروتز از یک سوکت، لاینر، زانو، پیلون، مچ و پای مصنوعی ساخته شده و بسته به سیستم تعلیق مورد استفاده بیمار، ممکن است شامل اسلیو نیز باشد. در … ادامه خواندن پروتز بالای زانو [۰ تا ۱۰۰ ساخت پای مصنوعی”قطع عضو بالای زانو”]